Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat - IRTOJO.HU / 06 30 9960071 / ROVARIRTÁS, RÁGCSÁLÓIRTÁS (egérirtás, patkányirtás, csótányirtás, ágyi poloskairtás, hangyairtás, darázsirtás.) Integrated pest management, pest control.

Tartalomhoz ugrás
ADATVÉDELMI   ÉS ADATKEZELÉSI   SZABÁLYZAT
Bevezető rendelkezések
A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy az IRTOJO.HU PLUSZ Kft. elektronikus levelezési címe: info@irtojo.hu, adószáma: 32052886-2-42 (továbbiakban: Adatkezelő) a tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.
A jelen szabályzat rendelkezései megfelelnek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) a jelen Szabályzat keltének idején hatályos szabályainak.
A vonatkozó jogszabály AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, angol rövidítéssel GDPR) – a továbbiakban: Rendelet, mely 2018. május 25-én lép hatályba, kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, így Magyarországon is (99. cikk (2) bekezdés).
A Rendelet tárgyi hatályára tekintettel a jelen Szabályzat is a természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozik, a jogi személyek adataira nem.
A Rendeletet a személyes adatok statisztikai célú kezelése esetében is alkalmazni kell.

A Rendelet előírásaiból következően:

 • Az adatkezelőnek megfelelő jogalappal kell rendelkeznie bármilyen adatkezelési tevékenységéhez, továbbá képesnek kell lennie e jogalap igazolására. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása mellett elkészítendő egy leltár is, amellyel kontrollálható a szervezet adatkezelési tevékenységének jogszerűsége.
 • Az adatkezelő megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket a személyes adatok biztonsága érdekében (az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve).
 • Az adatkezelő e Szabályzat útján megadja a szükséges jogi tájékoztatásokat az érintett személyek részére az adatkezelési tevékenységéről (adatkezelési cél, jogalap, időtartam, címzetti kör stb.) és az érintett jogairól.

Mit kell adatkezelés alatt érteni?

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; (4. cikk 2.)

Mit kell adatfeldolgozás alatt érteni?

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (4. cikk 8.)

Alapelvek

A Rendelet 5 cikke tartalmazza a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket.
Ezek a következők: a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; b) célhoz kötöttség; c) adattakarékosság; d) pontosság, e) korlátozott tárolhatóság, f) integritás és bizalmas jelleg.
Az 5. cikk (2) bekezdése tartalmazza az elszámoltathatóság elvét, amely azt jelenti, hogy az adatkezelő felelős az előbbi elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
Az integritás és bizalmas jelleg elvét fogalmazza meg a rendelet hatálya alá tartozók adatbiztonságot érintő feladatait. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli, ideértve az elektronikus úton tett, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkezni.
A hozzájárulás nem tekinthető önkéntesnek, ha nem tesz lehetővé külön-külön hozzájárulást a különböző személyes adatkezelési műveletekhez, noha az adott esetben megfelelő, illetve ha egy, például szolgáltatási szerződés teljesítését a hozzájárulástól teszik függővé, annak ellenére, hogy a hozzájárulás nem szükséges az a szerződés teljesítéséhez.
Amennyiben az adatkezelő adatfeldolgozót bíz meg az adatkezelési tevékenységek elvégzésével, csakis olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely megfelelő garanciákat nyújt, különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében arra vonatkozóan, hogy a Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.
Az adatkezelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről.
Fogalmak
adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi,
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele,
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,
különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,
nyilvánosságra-hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele,
regisztráció: az azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása az adatkezelő részére
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
Az adatkezeléssel járó tevékenységek területei
Azok a munkaterületeket, amelyeken személyes adatokat kezelnek, valamint az a cél is, amely az adatkezelést szükségessé teszi. Ilyen terület pl. az üzleti partnerek adatainak a kezelése, amelynek során szükségképpen természetes személyek adatai is az Adatkezelőhöz kerülnek.
Szintén adatkezeléssel együtt járó tevékenység az alkalmazottak munkajogi viszonyaival összefüggő feladatok végzése, amelynek során szinte kizárólag személyes adatok kerülnek az Adatkezelőhöz.
A cég tevékenységi körétől függően további területek is olyannak minősülhetnek, amellyel személyes adatok kezelése jár együtt.
Az adatkezelés jogszerű, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.
Az adatkezelő, ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik. vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett ésszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdek például amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.
Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül.
Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő eredeti vagy további kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Az érintett figyelmét e jogra kifejezetten fel kell hívni, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben annak megvan a Rendeletben írt valamely jogalapja, amelyek a következők lehetnek:
 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Az adatkezelés szabályai
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Személyes adatot gyűjteni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet és azokat a céllal összeegyeztethető módon szabad kezelni.
Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, akkor az adatkezeléshez az érintett hozzájárulása szükséges.
A hozzájárulásnak önkéntesnek és egyértelműnek kell lennie, mely részletes előzetes tájékoztatáson alapul. A nyilvánosságnak szánt tájékoztatás közölhető honlapon keresztül.
A különböző adatkezelési célokhoz külön hozzájárulások kellenek.
A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Annak megállapításához, hogy a további adatkezelés célja összeegyeztethető-e a személyes adatok gyűjtésének eredeti céljával, az adatkezelő az eredeti adatkezelés jogszerűségére vonatkozó valamennyi előírás teljesítését követően figyelembe veszi többek között minden, az említett eredeti célok és a tervezett további adatkezelési célok között fennálló összefüggést, az adatgyűjtés körülményeit, ideértve különösen az érintettnek a további adatfelhasználásra vonatkozó, az adatkezelővel fennálló kapcsolatán alapuló ésszerű elvárásait is, továbbá a személyes adatok jellegét, a tervezett további adatkezelés következményeit az érintettekre nézve, valamint a megfelelő garanciák meglétét mind az eredeti, mind a tervezett további személyes adat-kezelési műveletek során. Minden esetben biztosítani kell a Rendeletben rögzített elvek érvényesülését, valamint különösen az érintett tájékoztatását ezen egyéb célokról és a jogairól, ideértve a tiltakozáshoz való jogról.
A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell, lenniük és a szükséges információkra kell korlátozódniuk, továbbá pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; a pontatlan személyes adatokat helyesbíteni vagy törölni kell.
Ha az adatkezelő által kezelt személyes adatok nem teszik lehetővé az adatkezelő számára valamely természetes személy azonosítását, akkor az adatkezelőt az érintett személyazonosságának megállapítása érdekben nem lehet további információk beszerzésére kötelezni annak érdekében, hogy az adatkezelő megfeleljen e rendelet valamely rendelkezésének. Az adatkezelő ugyanakkor nem utasíthatja vissza az érintett által a jogai gyakorlásának támogatása érdekében nyújtott további információkat.
Az adattárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok biztonságát a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, a véletlen adatvesztéssel, megsemmisüléssel vagy károsodásával szemben is.
Az adatkezelő felelős a felsorolt követelményeknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie ennek a megfelelésnek az igazolására.
Az érintettektől adatszolgáltatást kérni, adatot felvenni kizárólag olyan körben lehet, amely
 • az Adatkezelő tevékenysége szempontjából releváns,
 • foglalkoztatottak esetében jogszabály rendelkezéséből, vagy
 • más adatszolgáltató esetében erre irányuló megállapodásból vagy az érintett egyoldalú jognyilatkozatából következik.
Az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, cím, telefonszám, számlázási adatok, rendelési adatok. Adatkezelő az alkalmazottai tekintetében mindazokat az adatokat kezeli, amelyeket munkajogi, adójogi és társadalombiztosítási szempontból relevánsak.
Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az érintett azonosítására alkalmasak. Ezen kívül eső személyes adatot kérni, felvenni az érintettől nem szabad. Az Adatkezelő nem kezel az Info tv. szerint különleges adatnak minősülő személyes adatokat.
Az adatfeldolgozás során a személyes adatokkal kapcsolatban tilos olyan műveletet végezni, amely profilalkotásnak tekinthető, vagy az adatokat profilalkotásra alkalmassá teszi.
Az Adatkezelő által kezelt adatok közül azokat, amelyekről nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy azokat üzleti céllal megadott, nyilvános adatnak kell tekinteni (e-mail cím, mobiltelefon-szám), személyes adatként kell kezelni.
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.
Az adatkezelés jogalapjának megszűnése esetén Adatkezelő az érintett adatait törli.

Hozzáférés a nyilvántartási rendszerhez

Az érintetteken kívül kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá a személyes adatokat is tartalmazó nyilvántartási rendszerhez, akiknek ez munkakörüknél vagy megbízatásuknál, fogva a feladataik ellátásához nélkülözhetetlen (felhasználók). A nyilvántartási rendszerhez való hozzáférést a Társaság törvényes képviselője vagy külön szövegezett okiratba foglaltan megjelölt személy engedélyezi és egyben meghatározza a jogosultság tartalmát, illetve terjedelmét. A felhasználóknak adatvédelmi nyilatkozatot kell tenniük.

Adattovábbítás

Személyes adatot továbbítani kizárólag jogszabály rendelkezése vagy az érintett írásban kifejezett hozzájárulása alapján szabad, illetőleg az adathordozhatósághoz való jog értelmében az érintett kérheti az adatkezelőjétől személyes adatainak (akár közvetlen) továbbítását egy másik adatkezelőhöz, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapult és automatizált módon történik. A hozzájáruló nyilatkozatban egyértelműen meg kell határozni a címzettet, akinek az adatot továbbítani lehet. A hozzájárulást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az érintett ugyanilyen nyilatkozata szükséges a személyes adat nyilvánosságra hozatalához.

Adatfeldolgozók

A jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozó az ügyvezető, asszisztens, egészségügyi gázmester, egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, egészségügyi kártevőirtó szakmunkás tanuló, belső ellenőr, operatív vezető munkaköröket betöltő alkalmazottak.
Az adatfeldolgozást végzőknek biztosítaniuk kell, hogy az általuk kezelt személyes adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Ha azt észlelik, hogy a nyilvántartási rendszerhez jogosultsággal nem rendelkezők is hozzáférhetnek, kötelesek ezt a rendszer üzemeltetőjének és egyidejűleg az Adatkezelőnek jelezni.
Az adatfeldolgozóknak munkakörük betöltése előtt adatvédelmi nyilatkozatot kell tenniük.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Felelősség az adatvédelmi szabályok érvényesüléséért

Az Adatkezelőnél adatfeldolgozást végző személyek a jogviszonyuktól függően munkajogi, illetve polgári jogi felelősséggel tartoznak az adatkezelési szabályok betartásáért. A szabályok vétkes megszegésével okozott kárt mind az érintetteknek, mind az Adatkezelőnek kötelesek megtéríteni.
Az adatfeldolgozónak jelentenie kell, ha adatvédelmi incidenst észlel, vagy ha a felelősségi körébe tartozó személyes adatokhoz illetéktelen hozzáférésről szerez tudomást. A bejelentésre a cégvezető a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi.
Ha adatfeldolgozó vagy hozzáférésre jogosult személy az adatvédelmi szabályokat vétkesen megszegi, a Társaság törvényes képviselője az ügyet a tudomására jutástól számított 8 napon belül kivizsgálja, és további 8 napon belül a szükséges munkáltatói intézkedést megteszi, vagy polgári jogi jogviszony alapján lehetséges következményeket érvényesíti.
A természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve magas kockázattal járó adatvédelmi incidenseket (személyes adatok védelmének megsértése) az adatkezelők egyrészt haladéktalanul (72 órán belül) bejelentik az illetékes felügyelő hatóságnak, másrészt az érintettet is tájékoztatják. Ez utóbbi alól csak bizonyos esetekben (pl. a kockázat érdemben történő csökkentésekor) mentesül az adatkezelő.
Azon adatvédelmi tevékenységek előtt, melyek várhatóan nagyobb kockázattal járnak a személyes adatok védelme szempontjából, előzetes hatásvizsgálatot kell végezni.
Az érintettek jogai
Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadja a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adat helyesbítéséről egyidejűleg intézkedni kell.

Helyesbítéshez való jog

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha
 • kezelése jogellenes,
 • az érintett kéri,
 • hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy
 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 • az adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelést törvény rendelte el,
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
Ha a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Ha az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság eljárásának feltételei és elérhetősége a http://www.naih.hu címen található.

Az érintettek egyéb jogai, lehetőségei, kötelezettségei

Biztosítani kell az érintettek jogainak gyakorlását megkönnyítő intézkedéseket, ideértve olyan mechanizmusok biztosítását, amely által többek között az érintettnek lehetősége van díjmentesen kérelmezni, illetve adott esetben megkapni különösen a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését és törlését, valamint gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát. Az adatkezelő ennek megfelelően biztosítja a kérelmek elektronikus benyújtását lehetővé tevő eszközöket is amennyibe a személyes adatok kezelése elektronikus úton történik. Az adatkezelő legkésőbb egy hónapon belül válaszol, és ha az adatkezelő az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, azt indokolni köteles.
Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet tájékoztatni kell, hogy köteles- e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár. Az érintett kötelezettsége, hogy a személyes adatai pontos és szükség esetén naprakész legyen, ebből kifolyólag együttműködési kötelezettség terheli, melynek keretén belül a személyes adataiban történő változást haladéktalanul köteles bejelenteni. Az ezen kötelezettség elmulasztásáért, az ebből fakadó valamennyi következményért, jogkövetkezményért a helytállás kizárólag az érintettet terheli.
Ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani.
Ha a személyes adatok jogszerűen közölhetőek más címzettel, a címzettel történő első közléskor arról az érintettet tájékoztatni kell.
Ha az adatkezelő a személyes adatokat a gyűjtésük eredeti céljától eltérő célból kívánja kezelni, a további adatkezelést megelőzően az érintettet erről az eltérő célról és minden egyéb szükséges tudnivalóról tájékoztatnia kell. Ha az adatkezelő nem tud tájékoztatást nyújtani az érintett részére a személyes adatok eredetéről, mivel azok különböző forrásokból származnak, általános tájékoztatást kell adni.
Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
A Rendelet előírja az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását. (30. cikk (1)).
Hasonló nyilvántartásra az adatfeldolgozó is köteles. (30. cikk (2)).
Adatvédelmi tisztviselő
Az adatvédelmi tisztviselő legfontosabb feladata, hogy az adatkezelőnél ellenőrzi az adatvédelmi szabályoknak való megfelelést. (39. cikk).

Szentesi József
ügyvezető
IRTOJO.HU PLUSZ Kft.
(és mint adatkezelő)
Vissza a tartalomhoz